Garanti & lovkrav

Tekniq

West EL, Data Networks ApS er medlem af installatørenes organisation Tekniq, via dette medlemskab er firmaet West EL, Data & Networks en del af garantiordning.


Garantiordningen har til formål at sikre, at en forbruger, der har fået medhold i en klage ved Ankenævnet for Tekniske Installationer, får opfyldt kendelsen, hvis den indklagede ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til kendelsen.


Med denne henvisning til Tekniq vil De kunne få mere information, regler, og hvordan De gør.

Lovkrav - Ansvar for elinstallationen:

Som ejer af en elinstallation, bærer man altid ansvaret for at elinstallationen er i lovmæssig stand og ikke lider overlast, samt som ejer er man forpligtigtet til at sikre at Elinstallationen ikke er til fare for andre, og opfylder lovens krav.


Hvis man er i tvivl om sin elinstallation ikke skulle være i lovlig stand, anbefaler West-EL at udfører et installationseftersyn (el-tjek)

Stærkstrømsbekendtgørelsen Elektriske installationer


Overblik over Love og regler inden for elbranchen

Elinstallationer nr. 19/09


BEK nr 177 af 20/03/1995 Gældende


§ 5. Ejeren af et elforsyningsanlæg er ansvarlig for at anlægget drives af en kvalificeret driftsleder, og at det drives og vedligeholdes forsvarligt, således at anlægget ikke udsætter personer, husdyr eller ejendom for fare. Anlægget skal etableres, drives og vedligeholdes i overensstemmelse med de tekniske regler, som udstedes af Elektricitetsrådet for den type anlæg.


Stk. 2. Ejeren (brugeren) af enhver installation, herunder også brugsgenstande med tilhørende ledninger, skal udvise påpasselighed med hensyn til at afværge, at installationen med tilhørende brugsgenstande udsættes for overlast. Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens og brugsgenstandes tilstand og vedligeholdelse, og skal lade fejl afhjælpe snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at hindre, at fejl kan foranledige fare for personer, husdyr eller ejendom. Ejeren (brugeren) er i øvrigt forpligtet til at overholde de regler for drift og vedligeholdelse af installationer, der findes i stærkstrømsbekendtgørelsen, »Elektriske installationer«.


Lovkrav om HPFI-relæ:

Pr. 1. Juli 2008 er det ved lov besluttet at alle boliger skal have en fungerende fejlstrømsafbryder/ HPFI-relæ som sikkerhed. Det betyder at det nu skal laves, uanset om du renoverer installationen nu, eller om installationen er som den var før denne lov blev indført.
Hvis ikke der installeres et HPFI-relæ er installationen ulovlig. 

Hinbjerg 5

2690 Karlslunde

Telefon

33 11 19 30

​E-mail

post@west-el.dk

CVR 

27262961